Garantie

 1. Zolang Wederpartij niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan kan hij geen aanspraak maken op garantie.
 2. De garantie zoals bedoeld in dit artikel en in de garantieverklaring vervalt indien:
  1. Wederpartij het Zonnestroomsysteem en/of een van de onderdelen daarvan – zelf demonteert en/of monteert c.q. verplaatst;
  2. Door anderen dan Karsten Energy BV het Zonnestroomsysteem en/of een van haar onderdelen is gewijzigd, gedemonteerd en/of gemonteerd c.q. verplaatst en/of wijzigingen zijn aangebracht;
  3. De op de Zaken aangebrachte, individuele herkenningstekens zijn verwijderd of verwijderd zijn geweest;
  4. De Producten op een ondeskundige wijze en/of zonder inachtneming van de daarvoor geldende (wettelijke) regels en gebruiksvoorschriften zijn geïnstalleerd of gebruikt, tenzij de installatie door Karsten Energy BV zelf werd verricht.
  5. Gedurende de garantietermijn geen periodiek onderhoud is verricht aan Zaken die onderhoud behoeven.
  6. Producten voor andere doeleinden werden gebruikt dan waarvoor die volgens de productinformatie en/of Overeenkomst zijn bestemd.
  7. Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, de originele factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  8. Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  9. Indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden;
  10. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 3. Karsten Energy BV garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor de afgesproken installatiegarantietermijn na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk.
 4. Zodra de installatiegarantie op het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken is verstreken, behoudt Karsten Energy BV zich het recht voor om arbeidsloon en materialen in rekening te brengen bij eventuele storingen (internet/uitval omvormer/optimizer).
 5. Sporen van microcracks, snailtrails en kleurverschil vallen buiten de vrijwaring van verborgen gebreken en garantie.
 6. Op kleurverschil in de Zonnepanelen wordt geen garantie gegeven, daarmee valt kleurverschil in geen enkel geval onder de te geven of gegeven garantie.
 7. De communicatie met het internet valt, vanwege de afhankelijkheid van derde partijen zoals de ‘Internet Service Provider’ (ISP), expliciet buiten de garantie.
 8. In geval Wederpartij het systeem in eigendom overdraagt aan een derde partij, vervalt de garantie zoals gegeven aan Wederpartij niet.
 9. In het geval Wederpartij alleen de Zaken bij Karsten Energy BV heeft aangeschaft en Karsten Energy BV de materialen niet heeft geïnstalleerd, dan geeft Karsten Energy geen garantie op de werking van de Zaken en het Zonnestroomsysteem.