Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Karsten Energy BV gevestigd en kantoorhoudende te Oosterblokker, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 89110676.

Artikel 1. Definities

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Karsten Energy BV In deze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten van Karsten Energy BV wordt verstaan, tenzij anders aangegeven: 
 2. Aanvraag: Een aanvraag door Wederpartij aan Karsten Energy BV om een offerte op te stellen. 
 3. Adviesdiensten: Diensten van Karsten Energy BV waarbij advies wordt gegeven over zonnepanelen, installaties en overige benodigdheden. 
 4. Opgeleverde: de Zaken die na montage daarvan door Karsten Energy BV aan Wederpartij ter beschikking worden gesteld, nadat de Wederpartij het Opleveringsdocument heeft ondertekend. 
 5. Legplan: het plan dat Karsten Energy BV opstelt om de Zaken te monteren en waarin wordt vastgelegd op welke wijze en in welke richting de Zonnepanelen het meeste rendement opleveren. 
 6. Meerwerk: al hetgeen door de Wederpartij in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Karsten Energy BV tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven of in aanvulling op de in de Overeenkomst, offerte of de Algemene Leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of verricht. 
 7. Omvormer: Elektrisch apparaat dat gelijkstroom (DC) omzet in wisselstroom (AC). Onderdeel van het Zonnestroomsysteem. 
 8. Opdracht: de in de overeenkomst opgenomen opdracht aan Karsten Energy BV 
 9. Opleveringsdocument: het door Wederpartij te ondertekenen document waarin alle gemonteerde Zaken zijn opgenomen en waarin wordt verklaard dat alle Zaken op het moment van oplevering deugdelijk werken. 
 10. Optimizer: Een apparaat dat onder elk afzonderlijk zonnepaneel geplaatst wordt om het vermogen uit een paneel te optimaliseren. Onderdeel van het Zonnestroomsysteem. 
 11. Werkzaamheden: Het monteren en installeren van het zonnestroomsysteem en eventuele aanpassingen aan de meterkast.
 12. Zonnestroomsysteem: Een energiesysteem dat is ontworpen om bruikbare zonne-energie te leveren door middel van fotovoltaïsche energie en bestaat uit zonnepanelen, optimizers, omvormer, montagemateriaal, bekabeling en een aansluiting in de meterkast. 

Artikel 2. Aanbiedingen en/of offertes 

 1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Karsten Energy BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Alle aanbiedingen van Karsten Energy BV gelden zolang de voorraad strekt, en maximaal 30 dagen na de offertedatum, tenzij de offerte een andere termijn vermeld. 
 3. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Karsten Energy BV opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Karsten Energy BV haar aanbieding baseert. 
 4. Karsten Energy BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor non-conformiteiten voortvloeiend uit onjuiste en/of onvolledige informatie zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel. 

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

 1. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen tot stand door 
  1. Het ontvangen van een schriftelijke aanvaarding door Karsten Energy BV van Wederpartij,
  2. Door ondertekening door de Wederpartij van een schriftelijk aanbod of offerte,
 2. V. via een elektronisch communicatiemiddel.
 3. Elektronische bestanden van Karsten Energy BV gelden, voor zover de wet dit toelaat, als bewijs. 
 4. De omstandigheid dat Karsten Energy BV aan de Wederpartij levert en/of aan de Wederpartij heeft geleverd, geeft de Wederpartij geen recht op toekomstige leveranties door Karsten Energy BV Een duurzame relatie komt derhalve, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, niet tot stand. Karsten Energy BV is niet gehouden om voor de weigering om de Wederpartij in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven. 
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Karsten Energy BV binden niet dan nadat en voor zover zij door Karsten Energy BV schriftelijk zijn bevestigd. 
 6. Annulering van de producten of diensten dient per e-mail aan Karsten Energy BV te geschieden binnen 3 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst. Na het verstrijken van de termijn van 3 dagen is annuleren niet meer mogelijk. 
 7. Karsten Energy BV voert het Werk uit zoals overeengekomen in de Overeenkomst. 
 8. Karsten Energy BV verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. 
 9. Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens, waarvan Karsten Energy BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, juist en tijdig aan Karsten Energy BV zijn verstrekt. Dit geldt zowel ten aanzien van de aanvraag van eventuele Subsidie als ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen Karsten Energy BV en haar Wederpartij. 
 10. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot het Werk van Karsten Energy BV of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Overeenkomst correct kan verlopen en geen vertraging ondervindt.

Artikel 4. Prijzen, betaling en oplevering 

 1. De door Karsten Energy BV vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief het voor het betreffende product geldende BTW percentage en exclusief alle overige kosten, heffingen of belastingen. 
 2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen.
 3. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk ter kennis van Karsten Energy BV te worden gebracht uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op verval van dat recht.
 4. Karsten Energy BV is bevoegd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing. 
 5. Meer-/minderwerk voor een bedrag van meer dan €300,- wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Karsten Energy BV respectievelijk Wederpartij op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt. 
 6. De in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, modellen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Karsten Energy BV en Wederpartij gesloten Overeenkomst. 
 7. Betaling van de overeengekomen prijs en daarmee samenhangende factuur geschiedt d.m.v. 70% aanbetaling bij acceptatie van opdracht en 30% binnen 7 dagen na uitvoering. 
 8. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, door middel van storting door overmaking op een door Karsten Energy BV aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
 9. Wederpartij is over de bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan in verzuim en vanaf die dag 20% rente verschuldigd. 
 10. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Wederpartij. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt ten minste 20 % van het door Wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimumvergoeding van € 500,-. Karsten Energy BV heeft het recht de werkelijk gemaakte incassokosten op Wederpartij te verhalen. 

Artikel 5. Subsidie, btw-teruggave en stimuleringsmaatregelen

 1. De door Karsten Energy BV in haar aanbiedingen gespecificeerde vergoedingen als gevolg van subsidie- of stimuleringsmaatregelen zijn inschattingen en dienen slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend aangezien deze vergoedingen worden uitgekeerd door andere instanties. 
 2. Indien de Wederpartij een aanvraag wil doen voor een Stimulering Duurzame Energieproductie Subsidie (hierna te noemen: ISDE Subsidie’), kan de Wederpartij Karsten Energy BV hiertoe machtigen door middel van een door Karsten Energy BV verstrekt machtigingsformulier. De aanvraag van de Subsidie wordt in dat geval zelfstandig door Karsten Energy BV ten behoeve van de Wederpartij behandeld. 
 3. Toekenning van een eventuele Subsidie of teruggave van BTW is afhankelijk van factoren die buiten de macht van Karsten Energy BV liggen. Karsten Energy BV is niet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van Subsidie. 
 4. Karsten Energy BV kan geen termijn geven waarbinnen uitsluitsel over de Subsidie of de BTW teruggaaf is te verwachten. Eventueel door Karsten Energy BV genoemde termijnen dienen slechts als indicatief te worden beschouwd. 
 5. Indien de Subsidie of de BTW teruggaaf wordt toegekend, dient de Wederpartij zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband met de uitbetaling van de Subsidie en andere praktische en/of administratieve zaken. 

Artikel 6. Installatie 

 1. Alvorens de installatie van het zonnesysteem wordt uitgevoerd, wordt een Legplan opgesteld conform de in de overeenkomst vastgelegde afspraken. 
 2. De Wederpartij is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de ondergrond waarop het Zonnestroomsysteem of andere Zaken door Karsten Energy BV (hierna te noemen: de ‘Installatie’) worden bevestigd en is zich er van bewust dat door de installatie van het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken de bestaande bebouw- belasting (bijvoorbeeld wind en/of sneeuw) wordt veranderd.
 3. Ter voorkoming van enige schade is het voor de Wederpartij noodzakelijk een berekening te laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur. Hierbij zijn de actuele reglementen voor de bouw van toepassing, in het bijzonder de DIN 1055.
 4. De Wederpartij staat ervoor in dat de draagconstructie op het moment van de aanvang van de werkzaamheden geschikt is voor het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken. 
 5. Karsten Energy BV verplicht zich ertoe om de meterkast conform de van toepassing zijnde NEN1010:2015 op te leveren. De mogelijkheid bestaat dat Karsten Energy BV, om aan de betreffende norm(en) te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. De daarvoor in rekening gebrachte kosten komen nimmer voor rekening van Karsten Energy BV, tenzij anders is overeengekomen. 
 6. Voor zover een Deskundig tussenpersoon wenst af te wijken van hetgeen is bepaald in dit artikel en dus de installatie van het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken niet wenst uit te voeren volgens de in de branche geldende normen, (NEN1010:2015, NEN7250, NEN-EN-IEC62446-1:2016) is Karsten Energy BV niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren van het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken volgens de in de branche geldende normen.
 7. Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet Karsten Energy BV haar uiterste best om de verbinding bij Oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert Karsten Energy BV gedurende maximaal 14 kalenderdagen na Oplevering controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst. In overleg kan Karsten Energy BV daarvoor een aparte afspraak maken en hiervoor kosten in rekening brengen. 
 8. Karsten Energy BV is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden (bijvoorbeeld zzp’ers) in te schakelen.
 9. Alle opgaven door Karsten Energy BV van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Karsten Energy BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen in voorgenoemde factoren, wanneer de afwijkingen tot stand zijn gekomen wegens door Wederpartij foutieve opgegeven informatie.
 10. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: 
  1. Het personeel van Karsten Energy BV en/of de door Karsten Energy BV ingeschakelde derden, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, als Karsten Energy BV dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan Wederpartij heeft medegedeeld. 
  2. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
  3. Indien het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken op een gebouw wordt gemonteerd, het dak goed bereikbaar is met een hoogwerker en/of steiger. 
  4. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. 
  5. Er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Werk wordt uitgevoerd, tenzij gelijktijdig aan asbestsanering wordt gedaan. 
  6. Er sprake is van brandwerende dakbedekking, beplating of onbrandbare isolatie conform de WBDBO eisen. 
  7. Er in de directe nabijheid van/onder het dak van de woning waarop de Zonnepanelen worden gemonteerd een ruimte beschikbaar is voor het monteren van de omvormer aan de muur waarbij na installatie van de omvormer minimaal 40 cm ruimte boven de omvormer bestaat en aan beiden kanten en aan de onderkant van de omvormer 10 cm ruimte, de maximale temperatuur in de ruimte lager is dan 30°C en de ruimte kan worden geventileerd. 
 11. Wederpartij is verantwoordelijk voor het voldoen aan het bouwbesluit van het pand en dak, en daarmee de dakbelasting, het voldoen aan het burenrecht volgens het Burgerlijk wetboek en andere relevante wet- en regelgeving. Ook is Wederpartij verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die voor de Installatie zijn verkregen, tenzij Karsten Energy BV die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk op zich heeft genomen.
 12. De Wederpartij is zelfstandig verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van zijn verzekeringspolis naar aanleiding van een aanpassing aan de draagconstructie en/of de plaatsing van het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken.
 13. Wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig schoon (laten) maken van- en onderhoud aan het Zonnestroomsysteem. Hieronder valt het waarborgen van een goede ventilatie en het verwijderen van vervuiling door bladeren of nesten van vogels en andere dieren. Hiervoor zijn speciale roosters/borstels op de markt die Wederpartij kan gebruiken. 
 14. De Wederpartij zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. Karsten Energy BV doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen. 
 15. Indien voorafgaand aan de montage van het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken tijdens de werkvoorbereiding blijkt dat het Legplan niet kan worden uitgevoerd, spannen partijen zich in een passende oplossing te vinden en zal aan de hand daarvan de uitvoering plaatsvinden. Eventueel meer-/of minderprijs zal terplekke besproken en schriftelijk bevestigd worden.
 16. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden c.q. garanties niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 7. Oplevering

 1. Oplevering houdt uitdrukkelijk niet in de juridische eigendomsoverdracht. 
 2. De opgegeven oplevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Het Werk is opgeleverd wanneer Wederpartij een daartoe door Karsten Energy BV verstrekt Opleveringsdocument heeft ondertekend. 
 4. Het Werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd:
 5. Hetzij wanneer 14 dagen zijn verstreken nadat Wederpartij van Karsten Energy BV de mededeling heeft ontvangen dat het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken is voltooid en Wederpartij heeft nagelaten het Opgeleverde binnen die termijn te aanvaarden via ondertekening van het Opleverdocument of te protesteren;
 6. Hetzij wanneer Wederpartij het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;
 7. Hetzij, in geval van levering van losse systemen en/of materialen, wanneer de Zaken zijn afgeleverd op het in de Overeenkomst overeengekomen adres. 
 8. In het geval de Wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn de bepalingen omtrent reclamering en aansprakelijkheid uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. 
 9. Karsten Energy BV zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen termijn en Karsten Energy BV alsnog een redelijke termijn voor nakoming is gesteld. 
 10. Wederpartij inspecteert en/of test het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken en de correcte verlening van de Diensten direct na aankomst op de plaats van bestemming respectievelijk na oplevering van het Werk. Eventuele reclames over zichtbare gebreken, worden op verval van recht daartoe uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk aan Karsten Energy BV meegedeeld. 

Artikel 8. Garantie 

 1. Indien er garantie wordt gegeven op een Zaak, worden de exacte voorwaarden en termijnen per Zaak vastgelegd in de garantieverklaring welke Wederpartij na Oplevering van Karsten Energy BV ontvangt. 
 2. Zolang Wederpartij niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan kan hij geen aanspraak maken op garantie. 
 3. De garantie zoals bedoeld in dit artikel en in de garantieverklaring vervalt indien: 
  1. Wederpartij het Zonnestroomsysteem en/of een van de onderdelen daarvan – zelf demonteert en/of monteert c.q. verplaatst; 
  2. Door anderen dan Karsten Energy BV het Zonnestroomsysteem en/of een van haar onderdelen is gewijzigd, gedemonteerd en/of gemonteerd c.q. verplaatst en/of wijzigingen zijn aangebracht; 
  3. De op de Zaken aangebrachte, individuele herkenningstekens zijn verwijderd of verwijderd zijn geweest; 
  4. De Producten op een ondeskundige wijze en/of zonder inachtneming van de daarvoor geldende (wettelijke) regels en gebruiksvoorschriften zijn geïnstalleerd of gebruikt, tenzij de installatie door Karsten Energy BV zelf werd verricht.
  5. Gedurende de garantietermijn geen periodiek onderhoud is verricht aan Zaken die onderhoud behoeven.
  6. Producten voor andere doeleinden werden gebruikt dan waarvoor die volgens de productinformatie en/of Overeenkomst zijn bestemd. 
  7. Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, de originele factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; 
  8. Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  9. Indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden;
  10. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
 4. Karsten Energy BV garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor de afgesproken installatiegarantietermijn na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk. 
 5. Zodra de installatiegarantie op het Zonnestroomsysteem en/of andere Zaken is verstreken, behoudt Karsten Energy BV zich het recht voor om arbeidsloon en materialen in rekening te brengen bij eventuele storingen (internet/uitval omvormer/optimizer).
 6. Sporen van microcracks, snailtrails en kleurverschil vallen buiten de vrijwaring van verborgen gebreken en garantie.
 7. Op kleurverschil in de Zonnepanelen wordt geen garantie gegeven, daarmee valt kleurverschil in geen enkel geval onder de te geven of gegeven garantie.
 8. De communicatie met het internet valt, vanwege de afhankelijkheid van derde partijen zoals de ‘Internet Service Provider’ (ISP), expliciet buiten de garantie. 
 9. In geval Wederpartij het systeem in eigendom overdraagt aan een derde partij, vervalt de garantie zoals gegeven aan Wederpartij niet. 
 10. In het geval Wederpartij alleen de Zaken bij Karsten Energy BV heeft aangeschaft en Karsten Energy BV de materialen niet heeft geïnstalleerd, dan geeft Karsten Energy geen garantie op de werking van de Zaken en het Zonnestroomsysteem. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Karsten Energy BV wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Wederpartij deugdelijk en tijdig reclameert bij Karsten Energy BV, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt geboden en Karsten Energy BV ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. 
 2. De aansprakelijkheid van Karsten Energy BV is in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Karsten Energy BV. zal uitkeren. 
 3. Karsten Energy BV is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen als de gegeven garantie van toepassing is. In die situatie is de aansprakelijkheid van Karsten Energy BV beperkt tot de verplichtingen die in de garantievoorwaarden staan. 
 4. De aansprakelijkheid van Karsten Energy BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de onder de overeenkomst geldende prijs (exclusief btw). 
 5. Karsten Energy BV is niet aansprakelijk voor enige directe of gevolgschade van Wederpartij of door Wederpartij ingeschakelde derden of aan Wederpartij gerelateerde derden, daaronder begrepen: 
  1. Gederfde winst;
  2. Een lagere opbrengst van de Zaken als gevolg van bouwwerken, schaduw, vuil en/of uitschakeling van de Zaken;
  3. Schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen; 
  4. Gemiste besparingen;
  5. Schade aan de Zaken door brand, natuurrampen (zware storm, overstromingen, aardbeving) en atmosferische ontladingen (blikseminslag);
  6. Waterschade in of aan het pand en de daarin aanwezige zaken als gevolg van lekkages; 
  7. Schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie;
  8. Klimatologische omstandigheden in enig jaar (bijv. hoeveelheid zonneschijn, wintertemperaturen); 
  9. Eventuele wijzigingen in gas- en/of stroomafnamegedrag; 
  10. Eventuele wijzigingen in gas- en/of stroomprijzen;
  11. Eventuele wijzigingen in belasting- en regelgeving.
 6. Karsten Energy BV is nimmer aansprakelijk indien de schade is  ontstaan door aan Wederpartij toerekenbare omstandigheden zoals (maar niet beperkt tot) het  verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie aan Karsten Energy BV.
 7. Wederpartij vrijwaart Karsten Energy BV tegen gerechtvaardigde aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van haar Werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Karsten Energy BV zelf of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde hulppersonen, zoals zzp-ers. 
 8. In het geval Wederpartij alleen de materialen bij Karsten Energy BVheeft aangeschaft, is Wederpartij te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de Installatie van het systeem. Voor het niet werken van het Product, of eventuele andere schade die ontstaat door onjuiste Installatie (die in strijd is met de bijgevoegde instructie) van het Product kan Karsten Energy BV nimmer worden aangesproken. Karsten Energy BV aanvaardt ten aanzien van de Installatie, dan wel de gevolgen van foutieve Installatie geen enkele aansprakelijkheid. 
 9. Karsten Energy BV is niet aansprakelijk voor schade door geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies. Ook eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting of netbeheerskosten, zijn voor risico van Wederpartij. 
 10. Karsten Energy BV is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor door Wederpartij zelf extra aangesloten Zonnepanelen op het door Karsten Energy BV geleverde systeem. 
 11. Het uitstellen of nalaten door Karsten Energy BV om strikte nakoming te vorderen van Wederpartij of om een andere aan haar toekomend recht uit te oefenen, brengt geen afstand van recht met zich mee. 

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die aan Karsten Energy BV redelijkerwijs niet kan worden toegerekend en niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tussen Partijen. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, slechte weersomstandigheden, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers van Karsten Energy BV en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productiemiddelen. In het geval er sprake is van overmacht is Karsten Energy BV niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade geleden door Wederpartij en/of derden. 
 2. Indien Karsten Energy BV door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover Wederpartij kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Karsten Energy BV alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat Karsten Energy BV in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Karsten Energy BV tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 3. Indien de overmacht toestand langer dan twee maanden van de overeengekomen lever/prestatietermijn heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voor de gevolgen van die ontbinding tegenover de andere partij aansprakelijk te worden gesteld. In dat geval behoudt Karsten Energy BV aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden c.q. gedane leveringen. 
 4. Indien overmacht te maken heeft met het niet kunnen aanbieden van het geoffreerde Product, zal Karsten Energy BV een gelijkwaardig of beter alternatief bieden.

Artikel 11. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden draagt de Wederpartij direct na aflevering het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens voor zover de schade aan grove schuld van Karsten Energy BV is te wijten. 
 2. De eigendom van de Zaken gaat, ongeacht de feitelijke (Op)levering, pas over op Wederpartij nadat deze al wat hij op grond van de Overeenkomst aan Karsten Energy BV verschuldigd is volledig heeft voldaan. 
 3. Na Oplevering blijft Karsten Energy BV eigenaar van de Zaken zolang Wederpartij:
  1. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of andere gelijksoortige Overeenkomsten;
  2. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige Overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
  3. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 
 4. Zolang er op geleverde Zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze niet bezwaren, niet aan derden in pand geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden doen dienen, noch in eigendom overdragen aan een derde. 
 5. Nadat Karsten Energy BV zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde Zaken (laten doen) terug halen van de plaats waar zij zich bevinden. Wederpartij verleent Karsten Energy BV reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Wederpartij in gebruik zijnde ruimten/plaats te (doen) betreden en stelt Karsten Energy BVin de gelegenheid de Zaken te verwijderen. 
 6. Als Karsten Energy BV geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuwgevormde zaken binnen 4 weken na Oplevering aan Karsten Energy BV te verpanden of ten behoeve van Karsten Energy een hypotheekrecht te vestigen, op straffe van een boete van 50% van de aankoopsom van de geleverde Zaken en onverminderd de verplichting om de aankoopsom aan Karsten Energy BV terstond te voldoen. 
 7. Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Karsten Energy BV te bewaren. 

Artikel 12. Recht van opstal 

 1. Op eerste verzoek van Karsten Energy BV zal Wederpartij zijn volledige medewerking verschaffen ten behoeve van het vestigen van een recht van opstal zoals bedoeld in artikel 5:101 e.v. BW, op de onroerende zaak waarop en/of waarin het Zonnestroomsysteem wordt bevestigd. 
 2. Karsten Energy BV zal worden aangemerkt als Opstaller.
 3. De eigena(a)r(en) van de onroerende zaak worden aangemerkt als Opstalgever. 
 4. Wederpartij zal al het mogelijke dat in haar macht ligt doen om eventueel bij het recht van opstal betrokken derden partijen tot meewerken te bewegen. 
 5. Totdat het recht van opstal gevestigd is worden de werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen van het Zonnestroomsysteem opgeschort. 
 6. Indien het vestigen van een recht van opstal waarbij Karsten Energy BV als Opstaller wordt aangemerkt binnen 8 weken na het verzoek van Karsten Energy BV aan Wederpartij om het recht van opstal te vestigen niet is geschiedt, heeft Karsten Energy BV het recht de Overeenkomst per direct en zonder dat Karsten Energy BV enige directe of indirecte schade hoeft te vergoeden te ontbinden. 
 7. Partijen vrijwaren elkaar van de eventuele ten gevolge van de opschorting zoals bedoeld in dit artikel voortvloeiende (vertraging)schade en overige aansprakelijkheden. 
 8. Het recht van opstal gaat teniet zodra Wederpartij de al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan Karsten Energy BV verschuldigd is heeft voldaan. 
 9. Partijen zullen de kosten van het vestigen van het recht van opstal delen. 

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en opzegging 

 1. Indien een van de volgende situaties zich voordoet is Karsten Energy BV gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten: 
  1. Zodra Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard 
  2. Voor of door Wederpartij een verzoek tot surseance van betaling in is gediend, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard,
  3. Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  4. Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; 
  5. Wederpartij in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met Karsten Energy BV afgesloten Overeenkomst. 
 2. In het geval een van de in lid 1 genoemde situaties zich voordoet zijn alle vorderingen van Karsten Energy BV onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Indien Wederpartij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die uit enige Overeenkomst voortvloeit, is Wederpartij direct in verzuim en is Karsten Energy BV gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 
  1. De uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  2. Die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Karsten Energy BV ’s recht op schadevergoeding. 
 4. In geval Karsten Energy BV van oordeel is dat een recht van opstal dient te worden gevestigd, is Karsten Energy BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat het recht van opstal is gevestigd. 
 5. Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen is Karsten Energy BV steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op te zeggen. In geen geval is Karsten Energy BV tot enige schadevergoeding gehouden. 

Artikel 14. Overdracht van rechten 

 1. Het is Karsten Energy BV toegestaan de in enige Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In dat geval zal Karsten Energy BV Wederpartij hiervan tevoren op de hoogte brengen. Deze overdacht zal echter slechts met instemming van Wederpartij kunnen geschieden zo voor hem de garanties geringer kunnen worden. 
 2. Indien Wederpartij voornemens is te verhuizen verplicht hij zich om Karsten Energy hierover te informeren. In dat geval zullen partijen er voor zorgen dat de nieuwe eigenaar als zodanig geregistreerd wordt bij Karsten Energy. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 

 1. Op deze leveringsvoorwaarden en op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 
 3. Partijen streven ernaar om geschillen onderling, al dan niet met behulp van Mediation op te lossen, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. 

Artikel 16. Slotbepalingen 

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig of anderszins niet verbindend mocht zijn, blijven alle overige bepalingen toepasselijk en wordt de betrokken bepaling zodanig toegepast als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet. 
 2. Karsten Energy BV heeft het recht deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. De nieuwste versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden zal steeds van toepassing zijn op bestaande en overeen te komen overeenkomsten.